Ops:n aihekokonaisuudet -


Uuden opetussuunnitelmien perusteissa määritellään aihekokonaisuudet, joita lukio-opinnoissa tulee käsitellä eri oppiaineissa.

Eri aihekokonaisuudet ovat esitelty omilla alasivuillaan

Aihekokonaisuuksien kohdalla on merkitty punaisella ne sivut Opintoverkon Psykologian verkot -kirjasta, joita oppilas voi käyttää hyödykseen aihekokonaisuuksiin liittyviä tehtäviä ratkaistessa.

Alasivuilla on myös aihekokonaisuuksiin liittyviä tehtäviä ja muutamia linkkejä tehtäviin liittyen

Lainaus aihekokonaisuuksien merkityksestä lukio-opinnoissa Opetushallituksen Internet-sivulta http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/lops_uusi1.doc

"Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Niissä on kysymys koko elämäntapaa koskevista asioista.

Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija osaa
havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä
esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta
arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkökulmasta sekä
tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta.

Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat
aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
hyvinvointi ja turvallisuus
kestävä kehitys
kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
teknologia ja yhteiskunta
viestintä- ja mediaosaaminen.
Näiden aihekokonaisuuksien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä opetussuun-nitelmaan myös muita aihekokonaisuuksia.

Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa oppiainee-seen luontuvalla tavalla sekä lukion toimintakulttuurissa. Aihekokonaisuuksien pää-asiat sisältyvät perusteiden ainekohtaisiin osiin. Aihekokonaisuuksia täydennetään, ajankohtaistetaan ja konkretisoidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa. "


© Aihekok.psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com