Psykologian verkot käsikirja ja aihekokonaisuudet

Opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi.
Mainonnan ja markkinoinnin psykologiaa 37-39, Mediapsykologia 39-40, Minäkäsitys, itsetunto ja niiden kehittyminen 86-87, 164-167, 182, 394-399; (Nuoren) kognitiivinen kehitys 191; Varhaisen kasvuympäristön merkitys 147-149; Mielenterveys 438-439
Se merkitsee osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään.
Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82; Keski-ikä 209; Sosiaalinen pääoma 494-495
osaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä ja keskustella siitä kunnioittaen muiden mielipiteitä
Psykologian koulukuntia ja ihmiskuvia 72-82; Jämäkkyys 132
haluaa osallistua lähiyhteisön, kotikunnan, yhteiskunnan ja elinympäristön yhteisen hyvän luomiseen yksilönä ja ryhmässä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
Työpsykologia 41-43; Ympäristöpsykologia 43-45; Roolit 138- 139, 504
omaksuu aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden toimintatavakseen , ymmärtää työn merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle
Työpsykologia 41-43;Ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät 290-291; Flow 299; Asiantuntijuus 378; Optimismi on elämäntaito 486; Kasvua, kehitystä ja onnistumisia 491; Henkilökohtaiset tavoitteet elämässä 492Hyvinvointi ja turvallisuus

Lukioyhteisössä tulee luoda edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Aihekokonaisuus kannustaa toimimaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Se vakiinnuttaa hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti elämän kriisitilanteissa.
Psykologia ammattina 52-55, Tunteet sosiaalisissa suhteissa 66, Rakkaus ja parisuhde 68-69, Näkökulmia mielen hyvinvointiin 89, Rentoutuminen 92-93, Uni- ja vireys 278- 287,
Ravinto 295- 296, Emotionaalinen kyvykkyys, tunneäly ja hyvinvointi 335, Tunteet ja terveys 340, Mielenterveys 438-439, Psyykkinen toimintakyky 441, Luontokokemukset lisäävät psyykkistä hyvinvointia 490

Tavoitteena on, että opiskelija osaa ilmaista tunteita ja näkemyksiä vuorovaikutustilanteissa yhteisödynamiikkaa kehittävällä tavalla sekä käsitellä myös pettymyksiä, ristiriitaisia kokemuksia ja konflikteja väkivallattomasti
Tunteet 64-65, Psyykkinen itsesäätely 89-90, 400-402, Vuorovaikutus 130-131, Sosiaalisia taitoja 132-133, Ryhmät 134-135 , Viha 325, Aggressio 326-327, Itsereflektio 48
rohkaistuu ottamaan yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä sekä ottamaan itse vastaan yhteisön tukea
Yhteistoiminnallinen oppiminen 123
osaa arvioida, mitkä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset toimintatavat tai rakenteelliset tekijät edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja mitkä voivat ne vaarantaa
Sosiaalinen pääoma 494-495
toimii niin, että hän vaikuttaa myönteisesti opiskeluyhteisönsä hyvinvointiin ja turvallisuuteen
tunnistaa vakavat ongelmat sekä osaa niiden ilmaantuessa hakea apua ja käyttää hyvinvointipalveluita tai ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimiin myös poikkeustilanteissa
Psykologian osa-alueet 32-33, Psykologia ammattina 52-55, Prososiaalisuus 133, Mielenterveyspalvelut 440
osaa kohdata muutoksia ja epävarmuutta sekä rakentaa pohjaa uusille mahdollisuuksille.
Mielen sisäiset tekijät vaikuttavat elimistöön (stressi) 336-339, Kriisit 442-443, Kasvua, kehitystä ja onnistumisia 491

Hyvinvointi- ja turvallisuuskokemus on yleensä samanaikaisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen.
Fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toiminta 56-58, Mieli 86-87
Kestävä kehitys

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen toteuttaminen tekee kehityksestä kestävän, osaa mitata, arvioida ja analysoida sekä luonnonympäristössä että kulttuuri- ja sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia
Ympäristöpsykologia 43-45, Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82, Luontoympäristöt lisäävät psyykkistä hyvinvointia 490
pohtii, millainen on ... sosiaalista pääomaansa vahvistava yhteisö ja yhteiskunta sekä luontoperustastaan ylisukupolvisesti huolehtiva kulttuuri
Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82, Näkökulmia mielen hyvinvointiin 88 , Sosiaalinen pääoma 494-495
osaa ja tahtoo toimia kestävän kehityksen puolesta omassa arjessaan, lukiolaisena, kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena
Mainonnan ja markkinoinnin psykologiaa 37-39
Kestävän kehityksen haasteita tulee oppia tarkastelemaan monista näkökulmista: Selvitetään... miten ihmisen tapa muokata ympäristöjään on muuttunut kulttuurievoluution aikana.
Evoluutiopsykologia 79, Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Lukion tulee vahvistaa opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta, joiden perustalta on mahdollista saavuttaa kulttuurien välisen toiminnan taito ja menestyä kansainvälisessä yhteistyössä.
Käyttäjäpsykologia (viimeinen kappale) 36, Ensivaikutelma ja henkilöhavainnointi 127, Taipumus yhdenmukaiseen ajatteluun 128-129, Sosiaalisen todellisuuden havaitseminen 129, Sosiaaliset suhtautumistavat 96-97, Vuorovaikutus 130-131, Identiteetti 396-397, Joukkotilanteen normit ja Ryhmien väliset suhteet 509
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kulttuurikäsitteen erilaisia tulkintoja ja osaa kuvata kulttuureiden erityispiirteitä
Sosiokulttuurinen psykologia 81-82,Ympäristön merkitys (kehitykseen) 147-148, Sosiaalipsykologia ja kulttuurinen ymmärrys 511-513
on tietoinen omasta kulttuuri-identiteetistään, tietää mihin kulttuuriseen ryhmään hän tahtoo kuulua ja osaa toimia oman kulttuurinsa tulkkina
Sisäinen malli 62-63, Minäkäsitys 394-395, Ryhmän muodostuminen 134, Identiteetti 396-397, Persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 404, Sosiaalipsykologia ja kulttuurinen ymmärrys 511-513Teknologia ja yhteiskunta

Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan.
Onnellisuus ja ilo 322, Ihmisen vahvuudet ja Pitkän iän ja hyvän elämän tekijöitä 484-485
Teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opetuksessa korostetaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista prosessia.
Käyttäjäpsykologia 34-36, Mainonnan ja markkinoinnin psykologia 37-39, Työpsykologia 41-43
Tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen tietoa pohtiessaan teknologian kehittämismahdollisuuksia
Tieteiden kenttä 20-21
ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen suhdetta nykyteknologiaan sekä osaa arvioida teknologian vaikutuksia elämäntapaan, yhteiskuntaan ja luonnonympäristön tilaan
Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82
Hänen on opittava teknologian kehittämistyöhön kuuluvaa innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja
Luovuus 368-371, Ongelmanratkaisu 372-377
Nykyihmisen riippuvuutta teknologiasta tulee tutkia ja pohtia yksilön, työelämän ja vapaa-ajan kysymyksinä. Erityisesti kiinnitetään huomiota ihmisen perustarpeiden näkökulmasta välttämättömään ja ei-välttämättömään teknologiaan.
Näkökulmia mielen hyvinvointiin 49, Rentoutuminen 92-93, Työriippuvuus 317 Stressi 336-339
Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä, muotoilu ja musiikki, ympäristönsuojelu, energiantuotanto, liikenne
Näkökulmia mielen hyvinvointiin 49, Mediapsykologia 39-40, Ympäristöpsykologia 43-45, Liikennepsykologia 50-51


Viestintä- ja mediaosaaminen

Lukio-opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme.
Mediapsykologia 39-40
Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään mediavaikutuksia, median roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana sekä maailman- ja minäkuvan muokkaajana.
Mallioppiminen 101, Riippuvuudet 314-319, Minäkäsitys ja minäkuva 394-395
Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen.
Julkisuuden halu 71
Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.
Identiteetti 396-397
Tavoitteena on, että opiskelija osaa käsitellä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä: hän oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessään
Mediapsykologia 39-40
saa paremmat vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot
Vuorovaikutus 130-131, Sosiaalisia taitoja 132-133
tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä, harjaantuu käyttämään mediaa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä tiedonhankinnassa ja -välittämisessä Konstruktiivinen oppimiskäsitys 104-105, Tietokäsitys 111, Tiedon käsittelyn strategiat 112, Oppiminen taitona 114-115, Opiskelutekniikan kehittäminen 115, Aktivoivat opiskelu- ja opetusmenetelmät 117-119

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Aihekok.psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003